Σε νέα απαντητική ανακοίνωση προς τον ΟΑΕΔ προχώρησε η διοίκηση της ΔΕΥΑΚ για τα όσα υποστήριξε πρόσφατα ο οργανισμός , αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα των εργατικών κατοικι­ών του Αγίου Ιωάννη για τον αγωγό αποχέτευσης, όπου και επέρριψε ευθύνες σε Δήμο την επιχείρηση.

Την ίδια στιγμή το θέμα έρχεται και στη Βουλή με πρωτοβου­λία του Στέφανου Γκίκα και σε συνεργασία με τον βουλευτή της ΝΔ Τομεάρχη Εργασίας, πρ. Υπουργό , Γιάννη Βρούτση .

Η ανακοίνωση Φαϊτά

1) Τις 9/11/2017 εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη η απόφαση της ΔΕΥΑΚ που αφορούσε την προγραμματική Σύμβαση για την κατασκευή αγωγού μεταφο­ράς λυμάτων από τον οικισμό τ. ΟΕΚ «ΚΕΡΚΥΡΑ V» (Άγιος Ιωάννης) στην ΕΕΛ Πέλεκα – Σιναράδων.

2) Το Μάιο 2018 παρέλαβε η ΔΕΥΑΚ τη σχετική μελέτη του αποχετευτικού, την οποία πλή­ρωσε εξ ιδίων πόρων.

3) Τις 5 Ιουλίου 2018 σε σύσκεψη στο Δημαρχείο όπου συμμετεί­χαν ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Τεχνικός Σύμβουλος της Διοίκησης της ΔΕΥΑΚ, ο κ. Θεόδωρος Καρα­μάνης Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, προτάθηκε από τον ΟΑΕΔ η εκτέλεση του έργου από τον ήδη εγκατεστημένο εργολάβο. Αυτό έγινε όπως ειπώθηκε, προκειμέ­νου να υλοποιηθεί το έργο σε πολύ συντομότερο χρονικό διά­στημα και με λιγότερα χρήματα.

4) Τις 10 Ιουλίου 2018 η ΔΕΥΑΚ απέστειλε έγγραφο προς τον ΟΑΕΔ με το οποίο ταυτίστηκε με την παραπάνω πρόταση, συμφωνώντας ότι παράλλη­λα θα έπρεπε να εξεταστεί η χρηματοδότηση απαραίτητων εργασιών για την αποκατάσταση της λειτουργίας της ΕΕΛ Σιναρά­δων – Πέλεκα που θα παραλάβει τα λύματα του οικισμού.

5) Στη συνέχεια, όπως συμφωνή­θηκε στην παραπάνω συνεδρία­ση, παραδόθηκε στον εργολάβο του έργου σε ηλεκτρονικό αρχείο η μελέτη του αποχετευ­τικού.

6) Η ΔΕΥΑΚ βρίσκεται στο στάδιο μελέτης της αποκατά­στασης του Βιολογικού Πέλεκα – Σιναράδων και εγγυάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες επισκευής του μέχρι την ολοκλή­ρωση του αποχετευτικού των εργατικών κατοικιών.

7) Ουδέποτε ο ΟΑΕΔ ή ο Δήμος, μετά τα παραπάνω, ενόχλησε τη ΔΕΥΑΚ είτε εγγράφως είτε προφορικά για την εκτέλεση του έργου της ΕΕΛ Πέλεκα – Σιναρά­δων.

Ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη έχει η ΔΕΥΑΚ για τη μη υλοποί­ηση του έργου. Είναι έτοιμη όμως στα πλαίσια της τεχνικής και οικονομικής δυνατότητά της να συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο συμφωνηθεί για την επί­λυση του δίκαιου αιτήματος που ταλαιπωρεί όλα αυτά τα χρόνια τους οικιστές.

Η ερώτηση Βρούτση

Ερώτηση στη Βουλή προς την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ­ληλεγγύης κα Έφη Αχτσιόγλου, υπέβαλλε την Τετάρτη ο Τομε­άρχης Εργασίας, πρ. Υπουργός και Βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ, Γιάννης Βρούτσης μετά από συνεργασία με τον πρ. Βουλευτή Κερκύρας Στέφανο Γκίκα. Θέμα «ο συνεχιζόμενος εμπαιγμός των δικαιούχων των Εργατικών Κατοικιών στον Αγ. Ιωάννη Κέρ­κυρας, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με την είσοδο δικαιού­χων οικογενειών στα διαμερί­σματά τους».

Ο κ. Βρούτσης ερωτά την Υπουργό:

  1. Τι προτίθεται να πράξει, προ­κειμένου να δρομολογηθεί και τελικά να ολοκληρωθεί το έργο «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό του τ. ΟΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑ V (Άγιος Ιωάν­νης) στην Ε.Ε.Λ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Σινα­ράδων», καθώς και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου;
  2. Σε ποια φάση βρίσκονται τα υπόλοιπα έργα που εκκρεμούν στον υπό κατασκευή οικισμό (ΔΕΗ, ΟΤΕ, περιβάλλοντες χώροι, κλπ); Να κατατεθούν χρονοδια­γράμματα.
  3. Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο με τις οικογένειες των δικαιούχων που κατέλαβαν ήδη τα διαμερίσματά τους;

Σχολιάζοντας την Ερώτηση ο κ. Γκίκας ανέφερε:

«Πριν λίγες ημέρες συναντήθηκα στην Αθήνα με τον Τομεάρχη Εργασίας και πρ. Υπουργό της ΝΔ, αγαπητό φίλο, Γιάννη Βρούτση και τον ενημέρωσα για την απαράδεκτη κατάσταση και τον εμπαιγμό των δικαιούχων των Εργατικών Κατοικιών στον Αγ. Ιωάννη. Μετά από συνερ­γασία κατατέθηκε σήμερα η συνημμένη Ερώτηση και με πολύ ενδιαφέρον θα περιμένου­με την επίσημη απάντηση της κας Υπουργού. Οι δικαιούχοι που καταταλαιπωρούνται, δεν ευθύνονται για το πινγκ-πονγκ ανευθυνότητας μεταξύ των φορέων και είναι αδιανόητο ένα ολόκληρο Υπουργείο να μην έχει ενσκήψει και δώσει λύση στο ζήτημα…».

Συνημμένο το κείμενο της Ερώτησης (αρ. πρωτ. 3142/7-11- 2018):

«Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Ο εμπαιγμός των δικαι­ούχων των Εργατικών Κατοικι­ών στον Αγ. Ιωάννη Κέρκυρας συνεχίζεται»

Πάρα τις κυβερνητικές διαβε­βαιώσεις για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι των Εργατικών Κατοικιών στον Αγ. Ιωάννη Κέρκυρας, η κατά­σταση –μετά από 4 χρόνια- εξα­κολουθεί να παραμένει έκρυθμη.

Πρόσφατα, μάλιστα, οι δικαιού­χοι προχώρησαν στην κατάλη­ψη του εργοτάξιου των Εργατι­κών Κατοικιών, καταγγέλλοντας την Πολιτεία, τον ΟΑΕΔ και τον Δήμο της Κέρκυρας για «κοροϊ­δία και εμπαιγμό».

Επισημαίνεται, ότι η προηγούμε­νη κυβέρνηση είχε παραδώσει -Ιανουάριος 2015- τον οικισμό ολοκληρωμένο στο 90% έως 95%. Ωστόσο, εδώ και 4 χρόνια και παρά τις δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις των υπουργών της κυβέρνησης αλλά και της ίδιας της Διοικητού του ΟΑΕΔ, η απραξία και η αναποτελε­σματικότητα στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι παροιμιώδης.

Είναι γνωστό, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του οικισμού είναι το αποχετευτικό και συγκεκριμένα το έργο «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό του τ. ΟΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑ V (Άγιος Ιωάννης) στην Ε.Ε.Λ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Σιναράδων».

Το Μάρτιο του 2016, το Υπουρ­γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης, με το ΦΕΚ Β΄/535/2-3- 2016, ενέκρινε χρηματοδότηση για την κατασκευή του ανω­τέρω έργου, προϋπολογισμού 1.997.520,00 ευρώ (συμπερι­λαμβανομένου του ΦΠΑ) και αποφασίστηκε η υλοποίηση του έργου από τον Δήμο Κέρκυρας, μέσω προγραμματικής σύμβα­σης που θα καταρτιζόταν μετα­ξύ του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και του Δή­μου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008.

Τρία χρόνια μετά, ο ΟΑΕΔ με ανακοίνωσή του (31-10-2018) πληροφορεί ότι «κατανοεί τις αντιδράσεις δικαιούχων λόγω μακροχρόνιας αναμονής εγκα­τάστασης», επισημαίνει ότι «το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας» και κατηγορεί ευθέως τον Δήμο Κέρκυρας για καθυστερήσεις, τονίζοντας ότι έχει αποστείλει «εδώ και αρκετούς μήνες» την σχετική προγραμματική σύμ­βαση σε Δήμο – ΔΕΥΑΚ, χωρίς όμως να υπάρξει κάποιο αποτέ­λεσμα.

Επειδή, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης εκφράζει –εδώ και 4 χρόνια- το «ιδιαίτερο ενδιαφέρον» του για την ταχύτε­ρη δυνατή παράδοση του έργου στους δικαιούχους.

Επειδή, όλο αυτό το διάστημα ούτε η προγραμματική σύμβαση του έργου υπεγράφη, ούτε ο ΟΑΕΔ και ο Δήμος της Κέρκυρας κατάφεραν να συνεργαστούν για την υλοποίησή του.

Επειδή, η ταλαιπωρία και η αγα­νάκτηση των 176 δικαιούχων οικογενειών είναι μεγάλη, ενώ μετά την κατάληψη των κατοι­κιών εγείρονται και ζητήματα ασφαλείας.

Επειδή, οι έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων είναι απόλυτα δικαιολογημένες, καθώς οι αντιφατικές και αντικρουόμενες δηλώσεις των αρμοδίων φορέων επιτείνουν την σύγχυση και την αγωνία τους.

Επειδή, το συγκεκριμένο ζήτημα αποτέλεσε εμβληματική προε­κλογική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ερωτάται η κα Υπουργός

  1. Τι προτίθεται να πράξει, προ­κειμένου να δρομολογηθεί και τελικά να ολοκληρωθεί το έργο «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό του τ. ΟΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑ V (Άγιος Ιωάν­νης) στην Ε.Ε.Λ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Σινα­ράδων», καθώς και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου;
  2. Σε ποια φάση βρίσκονται τα υπόλοιπα έργα που εκκρεμούν στον υπό κατασκευή οικισμό (ΔΕΗ, ΟΤΕ, περιβάλλοντες χώροι, κλπ); Να κατατεθούν χρονοδια­γράμματα.
  3. Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο με τις οικογένειες των δικαιούχων που κατέλαβαν ήδη τα διαμερίσματά τους;

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Μύλος η υπόθεση Εργατικών Αγ. Ιωάννη: Νέα απάντηση ΔΕΥΑΚ σε ΟΑΕΔ – Στη Βουλή το πρόβλημα με ερώτηση Βρούτση