Εκτακτο δημοτικό συμβούλιο σήμερα για εργολαβίες αποκομιδής-δίμηνες συμβάσεις

 

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση συγκαλεί σήμερα 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16.30, το δημοτικό συμβούλιο η πρόεδρος Μ. Μουζακίτη, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση συγκαλεί σήμερα 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16.30, το δημοτικό συμβούλιο η πρόεδρος Μ. Μουζακίτη, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :

 

  1. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2018 (Εισηγητής : Ε.Σ. Ασπιώτης).
  2. Έγκριση  παράτασης των Α.Π. 18865/26-04-2018, 19074/27-04-2018, 19076/27-04-2018, 19077/27-04-2018, 19078/27-04-2018 & 19079/27-04-2018 συμβάσεων αποκομιδής απορριμμάτων (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
  3. Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους της αποκομιδής σωρών απορριμμάτων με παράλληλη συντήρηση του δικτύου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
  4. Έγκριση Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
  5. Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμόν 20-437/13-08-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγήτρια : κ. Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).

Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα καθότι :

Για τα 1, 2 και 3 απαιτείται η κατά το δυνατόν αμεσότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει στην αποκομιδή των απορριμμάτων στο Δήμο Κέρκυρας.

Για το 4ο θέμα απαιτείται η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού για την κάλυψη βασικών αναγκών του Δήμου.

Για το 5ο θέμα, προκειμένου να εξελιχθούν οι εργασίες όπως αναφέρονται στην Απόφαση 20-437/2018 του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Κέρκυρας

Μαρία Μουζακίτη

 

 

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Εκτακτο δημοτικό συμβούλιο σήμερα για εργολαβίες αποκομιδής-δίμηνες συμβάσεις