Απάντηση έδωσε το αρμόδιο Υπουργείο στην ερώτηση που είχε καταθέσει η «Ελληνική Λύση», όσον αφορά την «Καθυστέρηση στην αποκατάσταση καταστροφών λόγω πλημμύρας στην περιοχή Μεσσόγγης – Μωραΐτικων Κέρκυρας».

Αύξησε τις πωλήσεις σου από σήμερα με την SMARTERweb

Δημιουργούμε το ηλεκτρονικό σου κατάστημα και ξεκινάς αμέσως να κάνεις πωλήσεις 24/7

Κατασκευή e-shop

Όπως τονίζει το Υπουργείο:  “Οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας από τους Κ.Α.Π. έτους 2022, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ποσό ύψους 366.874,12€. Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω Δήμος χρηματοδοτήθηκε με ίδιο ποσό και κατά το προηγούμενο έτος.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης των Δήμων της Χώρας, τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται:

Θέλεις web site; Ασ’ το σε εμας..

Η επιχείρησή σου στο διαδίκτυο από τους ειδικούς της SMARTERweb

Κατασκευή Ιστοσελίδας

  • η με αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (Α.Δ.Α.: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση επιχορήγησης των δήμων, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, από την οποία ο πρώην Δήμος Κέρκυρας χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 2.056.500,00€ και,
  • η με αριθμ. πρωτ 64789/18-11-2019 (Α.Δ.Α.: 943Ξ465ΧΘ7-ΟΤ2) Πρόσκληση ΧΙ με τίτλο

«Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του ν.4600/2019» όπως ισχύει, όπου ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας επιχορηγήθηκε με το ποσό των 2.000.000,00€.

Επιπλέον, στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα  στη ΣΑΕ 055, είναι ενταγμένο το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού». Επισημαίνεται ότι, το Πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει αιτήματα που αφορούν ενδεικτικά σε κάθε είδους φυσική καταστροφή, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς, κατολισθήσεις, χιονοπτώσεις, παγετούς κ.λπ. Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει πλήρως αιτιολογημένο ως προς την αναγκαιότητά του αίτημα, συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων χρηματοδοτήθηκαν από το εν λόγω πρόγραμμα για το χρονικό διάστημα 2021-2022 ως ακολούθως:

Απέκτησε το web site σου σε μόλις 24 ώρες..

Η επιχείρησή σου στο διαδίκτυο από τους ειδικούς της SMARTERweb

Ιστοσελίδα σε 24 ωρες

Ο.Τ.Α.ΕΤΟΣΠΡΩΤ.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΠΟΣΟ σε (€)
 

 

 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

20213029319/04/202119/04/2023100.000,00
 

2022

 

172

 

03/01/2022

 

03/01/2024

Φαινόμενα Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 202170.000,00
20221902623/03/202223/03/2024100.000,00
 

 

 

 

ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

20213027419/04/202119/04/2023100.000,00
20217923727/10/202127/10/2023Μπάλλος300.000,00
 

2022

 

172

 

03/01/2022

 

03/01/2024

Φαινόμενα Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2021 

300.000,00

 

2022

 

19026

 

23/03/2022

 

23/03/2024

 

300.000,00

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

20217923727/10/202127/10/2023Μπάλλος300.000,00
 

2021

 

89393

 

03/12/2021

 

03/12/2023

Αθηνά – Αποκατάσταση κτηρίου Λ.Σ. Οθωνών 

150.000,00

 

2022

 

172

 

03/01/2022

 

03/01/2024

Φαινόμενα Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2021 

300.000,00

 

2022

 

19026

 

23/03/2022

 

23/03/2024

 

100.000,00

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

20213316328/04/202128/04/2023900.000,00
20217923727/10/202127/10/2023Μπάλλος500.000,00
 

 

 

2022

 

 

 

19024

 

 

 

23/03/2022

 

 

 

23/03/2024

Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ-Έργο:

Επείγουσα αντιστήριξη πρανών ποταμού και γέφυρας Μεσογγής από την πλημμύρα της 14ης Οκτωβρίου 2021

 

 

400.000,00

 

Διαφήμιση στο Facebook; Στο Instagram; Ασ’ το σε εμας..

Η επιχείρησή σου στα social media από τους ειδικούς της SMARTERweb

Κάνε click εδώ

Επιπροσθέτως, με την υπ’ αριθμ. 5808/02-03-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 772), καθορίστηκε η διαδικασία επιχορήγησης Δήμων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, στο πλαίσιο της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 57/1973 και της υπ’ αριθμ. 33862/16-5-2019 Κ.Υ.Α. Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις είναι κοινωνικού χαρακτήρα και συνδέονται αποκλειστικά με την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών, η κύρια κατοικία των οποίων πλήττεται από φυσικές καταστροφές. Αποσκοπούν δε, στην παροχή βοήθειας και στην υποστήριξη των οικονομικά αδύνατων πληγέντων που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να ανακάμψουν κατά το συντομότερο δυνατό.

Οι Δήμοι συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση των δικαιούχων και αποστέλλουν σχετικό αίτημα επιχορήγησής τους στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδικότερα, ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας απέστειλε αίτημα επιχορήγησης, με ποσό ύψους 157.347,00€ και το αμέσως προσεχές διάστημα θα εκδοθεί η απόφαση επιχορήγησης, για την καταβολή των επιδομάτων στους πλημμυροπαθείς.

Σας διαβιβάζουμε τέλος, το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.24251/10206/28-03-2022 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18480/22-03- 2022 έγγραφο έχουν ζητηθεί στοιχεία και από το Δήμο Νότιας Κέρκυρας και μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενημερωθεί συμπληρωματικά η Βουλή των Ελλήνων”.

Θες να χτίσεις το δικό σου web site μόνος σου;

Σου παρέχουμε τα 3 πιο δυνατά εργαλεία της αγοράς !!! Φτιάξ’ το μόνος σου γρήγορα, εύκολα και οικονομικά !!!

Φτιάξε το website σου

The post Κέρκυρα: Τι απάντησε το Υπουργείο για την αποκατάσταση καταστροφών λόγω πλημμύρας στην περιοχή Μεσσόγγης. appeared first on Κέρκυρα Corfu TV News.