Η εξειδίκευση του σχεδίου περιλαμβάνει µελέτες, έργα και δράσεις µε δεκαετή προγραµµατισµό για την προστασία και ανάδειξη της Παλιάς Πόλης

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το πλαίσιο συµφωνίας για την εφαρµογή του επικαιροποιηµένου Σχεδίου ∆ιαχείρισης της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας, µέσω ενός προγράµµατος ολοκληρωµένης προστασίας, καθορίζονται στο επικαιροποιημένο μνημόνιο συνεργασίας που έρχεται για επικύρωση στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων (27-28 Νοεμβρίου στην Λευκάδα), ύστερα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού-Τουρισμού Αλ. Αλεξάκη.

Θες να χτίσεις το δικό σου web site μόνος σου;

Σου παρέχουμε τα 3 πιο δυνατά εργαλεία της αγοράς !!! Φτιάξ’ το μόνος σου γρήγορα, εύκολα και οικονομικά !!!

Φτιάξε το website σου

Το εξειδικευμένο και επικαιροποιημένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης της Παλιάς Πόλης, καλείται να φέρει εις πέρας ο Διεπιστημονικός– Διαθεσμικός Φορέας Διαχείρισης Παλιάς Πόλης Κέρκυρας, η σύστασή του οποίου, επικαιροποιείται στο μνημόνιο. Ο σχεδιασμός περιλαµβάνει µελέτες, έργα και δράσεις µε δεκαετή προγραµµατισµό, που εντάσσονται σε ένα ενιαίο και συνεκτικό πρόγραµµα προστασίας, αποκατάστασης και προβολής της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας και των οχυρώσεών της βασιζόμενο σε οχτώ κύριους άξονες (τεκµηρίωση του µνηµειακού συνόλου της Παλαιάς Πόλης, θεσµικό πλαίσιο, πολιτική προστασίας και διαχείρισης κινδύνων, παρεµβάσεις για την προστασία του µνηµειακού συνόλου από πιθανούς κινδύνους, έργα αποκατάστασης και ανάδειξης των µνηµείων της πόλης, έργα βελτίωσης των υποδοµών και της συνολικής εικόνας της πόλης, δράσεις Πολιτιστικού Τουρισµού, παρακολούθηση της εφαρµογής όλων των ανωτέρω (monitoring).

Δεν επιλύθηκαν

Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας συντάχθηκε κατά τα έτη 2004‐2006 από τους επιστηµονικούς συνεργάτες του ∆ήµου Κέρκυρας σε συνεργασία µε το ΤΕΕ Κέρκυρας, προκειµένου να συνυποβληθεί µε τον φάκελο υποψηφιότητας για την εγγραφή του µνηµείου στον Κατάλογο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO (ενεγράφη στον κατάλογο το 2007).

Το 2012 συντάχθηκε η Σύνοψη και Εξειδίκευση του Σ∆ της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και συστάθηκε ο ∆ιαθεσµικός -∆ιεπιστηµονικός Φορέας ∆ιαχείρισης για την υλοποίηση και εφαρµογή του εν λόγω Σ∆.

Το κηρυγµένο από την UNESCO αγαθό περιλαµβάνει τα δύο φρουριακά σύνολα και το ιστορικό κέντρο (property), και αφετέρου τη Ζώνη Επιρροής (Buffer Zone). Ωστόσο παρά την αδιαµφισβήτητη πολιτιστική και ιστορική αξία της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, μέχρι σήμερα δεν έχουν επιλυθεί ουσιώδη ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του οικιστικού συνόλου, όπως η αποκοµιδή και διαχείριση των απορριµµάτων, το κυκλοφοριακό πρόβληµα, οι χρήσεις γης, κ.λπ.

Τα παραπάνω, όπως επισημαίνεται στο μνημόνιο, επιδρούν άµεσα στην κατάσταση του µνηµείου, µε αποτέλεσµα η χώρα να καλείται να δικαιολογήσει στα αρµόδια όργανα της UNESCO τις συγκεκριµένες ελλείψεις. Εξάλλου, μετά την πάροδο 14 ετών από την εγγραφή της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας στον Κατάλογο, και δεδοµένου ότι ορισµένες δράσεις που προβλέπονταν στο εν ισχύ Σ∆ έχουν ολοκληρωθεί, κρίνεται σκόπιµη η επικαιροποίησή του.

Έμφαση

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό οι δράσεις που θα αναπτυχθούν θα επικεντρωθούν κυρίως στην καταγραφή και την αξιολόγηση των κινδύνων που απειλούν το µνηµείο ( φυσικές και µη καταστροφές, αναπτυξιακές πιέσεις, υπέρµετρη δόµηση, διαχείριση απορριµµάτων, κυκλοφοριακό πρόβληµα, πρόβληµα στάθµευσης), στον προγραµµατισµό για την βελτίωση της λειτουργίας και της εικόνας της Παλαιάς Πόλης και στη διατύπωση προγράµµατος αποκατάστασης και ανάδειξης µνηµείων.

Βελτίωση υποδομών

Αύξησε τις πωλήσεις σου από σήμερα με την SMARTERweb

Δημιουργούμε το ηλεκτρονικό σου κατάστημα και ξεκινάς αμέσως να κάνεις πωλήσεις 24/7

Κατασκευή e-shop

Ειδικότερα όσον αφορά τις δράσεις για την βελτίωση των υποδομών και της συνολικής εικόνας της πόλης, ενδεικτικά περιλαµβάνουν την εφαρµογή του Κανονισµού Αστικής Λειτουργίας της πόλης της Κέρκυρας και των υφισταµένων διατάξεων για τις προθήκες καταστηµάτων, τις διαφηµιστικές πινακίδες, τα τραπεζοκαθίσµατα, έργα ολοκλήρωσης των υπογειοποιήσεων των καλωδίων και των υποδοµών, σύνταξη και εφαρµογή της κυκλοφοριακής µελέτης και επίλυση του θέµατος της στάθµευσης και τη δηµιουργία σταθµών αυτοκινήτων στη Ζώνη Επιρροής, σύνταξη και εφαρµογή συγκοινωνιακής µελέτης και βελτίωση συγκοινωνιακών υποδοµών, βελτίωση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, επίλυση του προβλήµατος της αποκοµιδής των απορριµµάτων, έργα αναβάθµισης του δηµόσιου χώρου, µε έµφαση στην αισθητική αποκατάσταση των πλατειών και ιδίως της Σπιανάδας.

Μελέτες

Οι μελέτες που θα εκπονηθούν θα αφορούν στην εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος αποκατάστασης και ανάδειξης των Οχυρώσεων της Κέρκυρας, καθώς και των µνηµείων εντός της ζώνης επιρροής (buffer zone).Επίσης προβλέπεται η εκτέλεση σε περιοδική βάση, εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης των µνηµείων της Παλαιάς Πόλης, η αναβάθµιση των Μουσείων και η δηµιουργία πολιτιστικών διαδροµών, η αναβάθµιση της εικόνας και της λειτουργίας της Παλαιάς Πόλης, καθώς και η εφαρµογή πράσινων πολιτικών για τη βιώσιµη ανάπτυξή της. Επιπλέον συμπεριλαμβάνεται η υλοποίηση έργων αναβάθµισης των κοινόχρηστων χώρων και ανάδειξης της ιστορικότητας τους, αποκατάστασης κτηριακών µετώπων και µεµονωµένων σηµαντικών κτηρίων, επεξεργασία προτάσεων για τη λήψη µέτρων διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων, εκπόνηση εξειδικευµένης πολεοδοµικής µελέτης για την προστασία και ανάδειξη της Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας και τέλος η εκπόνηση ενός Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων και Πολιτικής Προστασίας της Παλαιάς Πόλης και των µνηµείων της σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας Ο

Διεπιστημονικός– Διαθεσμικός Φορέας

Η διάρκεια του Μνηµονίου είναι δεκαετής (2021-2031), ενώ φορείς εκτέλεσης και υλοποίησής του, είναι το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο ∆ήµος Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαπόντιων Νήσων, ο Οργανισµός ∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

Ο κάθε φορέας αναλαµβάνει να µελετήσει και να υλοποιήσει όσα έργα είναι συναφή µε τη φύση, το αντικείµενο και το εύρος των αρµοδιοτήτων του, ενώ οι µελέτες, τα έργα και γενικά οι επεµβάσεις που θα αποφασίζονται, θα εκτελούνται µε αυτεπιστασία ή µε ανάθεση σε τρίτους.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

Απέκτησε το web site σου σε μόλις 24 ώρες..

Η επιχείρησή σου στο διαδίκτυο από τους ειδικούς της SMARTERweb

Ιστοσελίδα σε 24 ωρες

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο το επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης της Παλιάς Πόλης