Σε μπαράζ προσλήψεων εποχικών εργατών καθαριότητας, & σε απευθείας αναθέσεις του έργου αποκομιδής των σκουπιδιών προχωράει ο δήμος.

Συγκεκριμένα στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι μηνών, συνολικά εξήντα εργατών καθαριότητας προχωράει ο δήμος Κέρκυρας. Η σχετική προκήρυξη δημοσιοποιήθηκε χθες και γίνεται κατ΄εξαίρεση της απαγόρευσης προσλήψεων κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 27 Μαΐου 2019.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 30 Απριλίου 2019 έληξαν  οι συμβάσεις αποκομιδής των σκουπιδιών από  τους ιδιώτες κι έτσι την διαχείριση έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, η οποία ωστόσο διαθέτει μόλις 125 άτομα προσωπικό, δηλαδή το λιγότερο, που είχε ποτέ.

 

Οι δυνατότητες της Υπηρεσίας Καθαριότητας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας: Tα οχήματα της αποκομιδής τα οποία διαθέτει ο Δήμος είναι παλιά και με δυνατότητα μέσης φόρτωσης (μέσο τονάζ ανά όχημα) περίπου 6,5 τόνους απορριμμάτων. Κατά μέσο όρο καθημερινά μπορούν να κυκλοφορήσουν λιγότερα από 18 απορριμματοφόρα. Αναφέρουμε ότι , απολογιστικά , το έτος 2017 όπου εξυπηρετήθηκε αυξημένη αποκομιδή κατά 7% σε σχέση με το 2016, πραγματοποιήθηκαν 14.036 δρομολόγια προς το ΧΥΤΑ και το ΚΔΑΥ (9.931 + 2.088). Αυτό ισοδυναμεί με απαίτηση 38 απορριμματοφόρων / ημέρα και αν υπολογίσουμε πως το 20 % εξ αυτών δουλεύει 2η βάρδια ή εκτελεί και 2ο δρομολόγιο εντός της βάρδιας, απαιτούνται οπωσδήποτε 30 διαθέσιμα απορριμματοφόρα. Ο δήμος διαθέτει 32 απορριμματοφόρα, από τα οποία, βάσει στατιστικών ετών 2017 και 2018 , σε καθημερινή λειτουργία ( λόγω επισκευής βλαβών) είναι περίπου 18 .

 

Τι προσωπικό χρειάζεται για την αποκομιδή

Όπως αναφέρει η Υπηρεσία Καθαριότητας έκανε τον σχεδιασμό της για το 2019. υπολογίζοντας τις ανάγκες σε προσωπικό αποκομιδής με βάση τις αποκομιζόμενες σε ετήσια βάση ποσότητες απορριμμάτων, καθώς και για οδοκαθαρισμό , προέκυψαν τα ακόλουθα : > Εκτίμηση αναγκών σε ετήσια βάση : Προσωπικό αποκομιδής : 97 οδηγοί , 168 εργάτες Προσωπικό οδοκαθαρισμού/πλυσίματος : 55 εργάτες (Σύνολο απαιτούμενου προσωπικού : 320).

 

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει:

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι μηνών, συνολικά εξήντα εργατών καθαριότητας (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) Με την υποσημείωση ότι για την υποβολή της αίτησης δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Η πρόσληψη γίνεται  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κέρκυρα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα αριθμού ατόμων:

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Κέρκυρας.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κέρκυρας, Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α, Τ.Κ. 49132 Κέρκυρα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Αικατερίνης Κοτινά (τηλ. επικοινωνίας: 2661362773, -774 & -776).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κέρκυρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, δηλ. από 18/05/2019 έως και 27/05/2019.

 

Τα έντυπα των αιτήσεων

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας (www.corfu.gr), γ) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, δ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 

Προσλήψεις κατ΄εξαίρεση

Ως γνωστό από 26 Απριλίου έως 1 Σεπτεμβρίου 2019 απαγορεύεται η  έκδοση πράξεων διορισμού ή πρόσληψης και οποιαδήποτε μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού (μετακίνηση, μετάταξη, απόσπαση, καθώς και επιλογή προϊσταμένου) των φορέων της Αυτοδιοίκησης. Ωστόσο ο  κανόνας έχει και τις εξαιρέσεις του ειδικά μετά την πρόσφατη ψήφιση του ν. 4604/19 και μεταξύ άλλων είναι:

Οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε δήμους για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των ΚΑΠΗ, των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις, του έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο και λοιπές αντικαταβολές και των απασχολουμένων στα προγράμματα δακοκτονίας.

 

The post Kέρκυρα: Μπαράζ προσλήψεων & εργολαβιών για τα σκουπίδια appeared first on Κέρκυρα Σήμερα.

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Kέρκυρα: Μπαράζ προσλήψεων & εργολαβιών για τα σκουπίδια