Το έργο των φραγμάτων από μεγάλο έγινε εθνικής σημασίας και προκειμένου να βρεθεί χρηματοδότηση υλοποίησης του, επανασχεδιάστηκε και κατατμήθηκε σε φάσεις.

 Με αυτό τον τρόπο, η υλοποίηση τους  δύναται να ολοκληρωθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του παρόντος ΕΣΠΑ, δηλαδή μέχρι το 2023.Στο μεταξύ την Α΄φάση, που αφορά έργα ύδρευσης για τους πρώην δήμους Κέρκυρας, Φαιάκων και Λευκίμμης προϋπολογισμού 49 εκ € έχει ανοίξει πρόσκληση με δικαιούχο το Υπουργείο Υποδομών.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την απάντηση –ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών προς το Νίκο Δένδια, ο οποίος τον περασμένο Μαΐο με ερώτηση του  προς τους  Υπουργούς Οικονομίας – Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος – Ενέργειας, ζητούσε ενημέρωση  σχετικά με το έργο της ύδρευσης της Κέρκυρας. Άξια επισήμανσης είναι, πρώτον το χρονικό διάστημα δυόμιση ετών (1/6/18 – 31/12/20) ως προθεσμία υποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης του έργου. Και δεύτερον ότι το Υπουργείο Υποδομών έχει προσδιορίσει ότι το έργο θα είναι έτοιμο προς δημοπράτηση τον Ιούλιο 2019.

Έργα αναγκαία για το νησί

Τα έργα, σύμφωνα με την 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑ θεωρήθηκαν απολύτως αναγκαία για το νησί της Κέρκυρας, αποτελούν την Α’ φάση του συνολικού έργου (που δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στον Πίνακα Μεγάλων έργων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) το οποίο θα υλοποιηθεί σταδιακά, και συμβάλλουν :Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης όπως αυτή περιγράφεται στην Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν στα έργα παραγωγής πόσιμου νερού στη νήσο Κέρκυρα με σκοπό την άμεση επίλυση των επιτακτικών προβλημάτων ύδρευσης των περιοχών του νησιού με μεγάλες υδροδοτικές ανάγκες, αλλά και με κακή ποιότητα νερού, όπως η πόλη της Κέρκυρας.

Γιατί άλλαξε ο σχεδιασμός

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Οικομομίας – Ανάπτυξης: « Όσον αφορά το Έργο Ύδρευσης της Κέρκυρας,  o αρχικός σχεδιασμός ήταν  να υλοποιηθεί σαν Μεγάλο Έργο. Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους συνολικού έργου ξεπερνούσε την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ως εκ τούτου επελέγη να υλοποιηθεί το έργο σε φάσεις και να τεθούν σε προτεραιότητα η υλοποίηση των επειγόντων έργων παραγωγής πόσιμου νερού στο νησί της Κέρκυρας, με σκοπό την άμεση επίλυση των επιτακτικών προβλημάτων ύδρευσης των περιοχών του νησιού με μεγάλες υδροδοτικές ανάγκες. Οι φάσεις του έργου καθορίστηκαν στο πλαίσιο μελέτης που ανατέθηκε από την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «Καθορισμός των φάσεων υλοποίησης του Μεγάλου Έργου Ύδρευσης Κέρκυρας σύμφωνα με προτεραιοποίηση αναλόγως της ωριμότητας και της σταδιακής σκοπιμότητας των παρεμβάσεων». Έτσι επανασχεδιάστηκε το πλάνο υλοποίησης του έργου με γνώμονα την ωριμότητα αφενός των έργων που μπορούν να δημοπρατηθούν άμεσα και τη σκοπιμότητα υλοποίησης τους, ώστε σε αυτή τη φάση να αντιμετωπισθούν ανελαστικά προβλήματα ύδρευσης του νησιού. Με αυτό τον τρόπο, η υλοποίηση αυτών των έργων δύναται να ολοκληρωθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του παρόντος ΕΣΠΑ, δηλαδή μέχρι το 2023».

Έργα αναγκαία για το νησί

Τα έργα, σύμφωνα με την 3η Επ.Πα, θεωρήθηκαν απολύτως αναγκαία για το νησί της Κέρκυρας, αποτελούν την Α’ φάση του συνολικού έργου (που δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στον Πίνακα Μεγάλων έργων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) το οποίο θα υλοποιηθεί σταδιακά, και συμβάλλουν :Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης όπως αυτή περιγράφεται στην Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν στα έργα παραγωγής πόσιμου νερού στη νήσο Κέρκυρα με σκοπό την άμεση επίλυση των επιτακτικών προβλημάτων ύδρευσης των περιοχών του νησιού με μεγάλες υδροδοτικές ανάγκες, αλλά και με κακή ποιότητα νερού, όπως η πόλη της Κέρκυρας. Η πρόσκληση για τη συγχρηματοδότηση του έργου ύδρευσης της νήσου Κέρκυρας, Π/Υ 49εκ €, εκδόθηκε στις 31/05/2018 με δικαιούχο το Υπουργείο Υποδομών, καθότι το έργο έχει χαρακτηρισθεί εθνικής σημασίας.

Τι έργα θα γίνουν

Με βάση τα αποτελέσματα της ανωτέρω μελέτης, η Α’ φάση των έργων θα περιλαμβάνει την κατασκευή Εγκαταστάσεων Αποσκλήρυνσης Νερού (ΕΑΝ) στις περιοχές Χρυσϊίδας, Τζάβρου (θέση Κακότραφος) και Νεοχωρακίου με τα συνοδά έργα άντλησης, αποθήκευσης και μεταφοράς πόσιμου νερού. Τα έργα της Χρυσϊίδας και του Κακότραφου θα εξυπηρετούν κυρίως την υδροδότηση του ΟΤΑ Κερκυραίων ενώ τα έργα του Νεοχωρακίου θα εξυπηρετούν τους ΟΤΑ Λευκιμμαίων, Κορισσίων και Μελιτειέων.

 Έργο πρώην δήμων πόλης & Φαιάκων

Αναλυτικότερα, τα έργα περιλαμβάνουν: Το νερό από τις γεωτρήσεις Χρυσϊίδας και τις πηγές Ραρκτούρου και Ζούγρα θα οδηγείται στην νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΑΝ) Χρυσϊίδας δυναμικότητας πόσιμου νερού 15.000 κμ/ημ. Από κεί μέσω υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς οδηγείται στην υφιστάμενη δεξαμενή Ανάληψης όγκου 3.000 κμ και από εκεί στο δίκτυο της πόλης της Κέρκυρας. Για την κάλυψη της θερινής ζήτησης η πόλη της Κέρκυρας θα τροφοδοτείται επίσης από την νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΑΝ) Κακοτράφου. Το νερό από τις νέες γεωτρήσεις στις περιοχές Μέρλιν και Κακότραφος και τις ενεργές γεωτρήσεις στις θέσεις Παλαιοχώραφα, Γαζάτικα και Πουλάδες θα οδηγείται μέσω αγωγών σύνδεσης στο κεντρικό υδραγωγείο και στη συνέχεια θα επεξεργάζεται στη νέα ΕΑΝ Κακοτράφου δυναμικότητας πόσιμου νερού 8-10.000 κμ/ημ. Το επεξεργασμένο νερό θα καταλήγει στη νέα δεξαμενή Ποταμού όγκου 10.000 κμ. από την οποία θα τροφοδοτείται η πόλη της Κέρκυρας και το ΔΔ Φαιάκων. Στα έργα περιλαμβάνονται οι νέες γεωτρήσεις στις περιοχές Ραρκτούρος, Ζούγρα, Μέρλιν και Κακότραφος, οι αγωγοί σύνδεσης με το κεντρικό υδραγωγείο, η δεξαμενή Ποταμού όγκου 10.000 κμ και ο αγωγός σύνδεσής της με το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Κέρκυρας (περιοχή νέου νοσοκομείου) καθώς και τμήματα του κεντρικού υδραγωγείου με τους αναγκαίους κλάδους τους.

Έργο Λευκίμμης

Η νέα ΕΑΝ Νεοχωρακίου δυναμικότητας πόσιμου νερού 8.000 κμ/ημ θα επεξεργάζεται το νερό από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις Νεοχωρακίου και τη νέα γεώτρηση Γαρδικίου. Στα έργα περιλαμβάνονται οι νέες γεωτρήσεις στη περιοχή Γαρδικίου , ο αγωγός σύνδεσης με το κεντρικό υδραγωγείο, ο αγωγός προσαγωγής μέχρι την ΕΑΝ Νεοχωρακίου, το αντλιοστάσιο και ο καταθλιπτικός αγωγός από την ΕΑΝ μέχρι το κεντρικό υδραγωγείο, οι νέες δεξαμενές Νεοχωρακίου και Αγίου Νικολάου όγκου 1.000 κμ εκάστη καθώς και τμήματα του κεντρικού υδραγωγείου προς τις δεξαμενές ΛΚΔ1 και ΛΚΔ3 με τις διακλαδώσεις τους. Το εκτιμώμενο κόστος του έργου ανέρχεται σε περίπου 49εκατ € και κατά συνέπεια δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως Μεγάλο Έργο.

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Κέρκυρα:Το 2023 θα μπει το νερό στο αυλάκι